Sei su Telegram? Ti piacciono le nostre notizie? Segui il canale di SiciliaFan! Iscriviti, cliccando qui!
UNISCITI

5A ME SICILIA

 

Quannu u suli si va a curcari

Nni lassa arasciu arasciu,

I so culura si posanu supra lu mari

e s ‘addurmiscianu cu mia.

Terra ri milli culura ri milli sapuri

E tantu amuri.

Quannu nascivu era lu misi chi nasciu

u nostru bambineddu me patri cuntentu

rissi nasciu lu suli,

picchi lu suli ra sicilia è chiù lucenti.

Lu tempu passava, ogni ghiornu

I visticeddi era sempri chiù curti,

e quannu granni mi fici me patri

ricia : avevu raggiuni stu suli luccica

ogni ghiornu ri chiù.uauaq

Criritimi  a luci c’avemu nna sta terra

ci trasi  intra lu cori e nell’anima.

Ricchi o puvireddi semu pronti a

livarinni lu pani di la vucca

pi dari aiutu a nu frati, a n’amicu,

anu foresteru ca quannu veni na

me sicilia si  ni ritorna n’cantatu.

Nun vogghiu fari nomi di li biddizzi

di lu mari , di li monumenti ,ri storia.

Aviti sulu  ri veniri a viriri, ma nun

pruvati a purtarivi u nostru suli

guditivillu quantu vuliti ,ma viniti cca.

Staiu scrivennu e i me occhi chiancinu

nu pi tristizza, sugnu cuntenta di lu suli di la me terra

 

Composizione fotografica di Antonino Arrigo