cummari

Ah' cummari vaiu a diri na cosa
aiu a parrari i cetti affari …
che quannu vutastu l'angulu stamatina
vitti spuntari u' suli nta vinedda
e strizzannu l'uocchi visti na spusa
bedda, bedda comu na rosa
e nta l'aria s'arrutiavanu li pinseri
e cummà… vi l'aiu a cunffissari
dda fimmina accussi fini i velu vistuta
ca parria na madunnedda pi mia
mi ntrasiu intra i vini e fu focu
e mò ca sugnu n'ammuratu
cummà… sulu na cosa vaiu a diri
… ca senza i vui ca chiovi sempri