Sei su Telegram? Ti piacciono le nostre notizie? Segui il canale di SiciliaFan! Iscriviti, cliccando qui!
UNISCITI

02

MALEDIZIONI

 

A cu si mangià la mà guasteddra ci hann'a càdiri fìcatu e vudeddra!

Acqua davanti e vientu darriè!

Acqua davanti e vientu darrieri, quantu ti porta Barbanera!

Ammazzatu! Li cani ca ti màncianu!

Avissit’a muriri ammazzatu, piezzu di disgraziatu!

Avìssit'a cannariari ni lu fuocu di lu 'mpiernu!

Avìssit'a muriri a Santu Vitu!

Avìssit'a muriri allampatu!

Avìssit'a muriri consuntu!

Avìssit'a muriri di ccà a dumani matina!

Avìssit'a muriri di morti sùbbitu!

Avìssit'a muriri ora stessu!

Avìssit'aviri 'na mala chiamata!

Campana santa e vuci di Maria, pinsàticci Vu' pi cu voli mali a mìa!

Campana santa e vuci di Maria, stuccàticci l'ossa a cu voli mali a mìa!

Casa gastimiata, o iddra è pòvira, o iddra è malata

Chi t'arricampassi la terra, quantu ti lievi davanti l'uocchi mia!

Chi ti cridi ca vuogliu lu sò mali? Li cani si l'hann'a mangiari!

Chi ti vinissi 'na botta d'acìtu!

Chi ti vinissi 'na botta d'àcitu!

Chi ti vinissi 'na botta di nenti!

Chi ti vinissi un nenti!

Chi ti vinissi un scasciu!

Ci avìssir'a càdiri li jita a cu si lu piglià!

Ci avìssir'a càdiri li manu a cu si lu piglià!

Ci hann'a ammuddrari li manu a cu mi l'arrubbà!

Ci hav’a ammuddrari la lingua a cu parla mali di mìa!

Ci hav'a fari 'ntuòssicu e vilenu!

Cu 'un cridi a mìa l'hav'a pruvari!

Cu voli fari un mali a mìa 'un hav'a aviri né forza e mancu valìa cuomu li petri di 'n-miezz'a la via, quantu si scorda la casa, la porta e la via!

Dulura d'ossa e morti mai!

Frevi ci vegna a cu frevi mi misi, cá sugnu xjuri di tutti li misi!

Fuocu e fraschi!

Furca ca ti 'nfurca!

Ghiaccu ca t'affuca!

Ha' a dari cuntu a Diu di chiddru ca fa!

Ha' a muriri addannatu cu lu diàvulu a capizzu!

Ha' a muriri addannatu!

La mammana t'avìa a lassari cu lu viddricu di fora!

La morti t'hav'a trari li piedi!

La pesti ca ti mangia!

Li gastimi su' di caniglia: cu li jetta si li piglia

Li guai ca fa' vìdiri a mìa ssu Diu l'hav'a fari vìdiri a tìa!

Li sordi ca ha' ti l'ha' a mangiari tutti a purritìi!

Li sordi ca m'ha' mangiatu t'hann'a jiri tutti 'n-fumu!

Li supirchiarii ca mi sta' faciennu ssu Signuri ti l'hav'a rènniri!

Lu gabbu agghica, la gastima no 

Lu Signuri ci hav'a pinsari a cu si minti 'n-vucca li figli di mamma!

Lu Signuri m'hav'a fari la grazia ca 'un t'hav'a agghiurnari!

Lu Signuri mi l'hav'a fari vìdiri cu li mà uocchi!

Lu Signuri t'avìa a fari muriri cent'anni prima!

Lu Signuri t'avìa a fari muriri prima di nàsciri!

Lu Signuri t'aviss'a arricògliri!

Lu Signuri t'hav'a chiantari li chiova giusti pi giusti!

Lu Signuri t'hav'a fari agghiurnari muortu!

Lu Signuri t'hav'a fari ammuddrari la lingua, quant'accussì 'un fa' dannu cu ssa vuccazza fitusa!

Lu Signuri t'hav'a fari ammuddrari tuttu!

Lu Signuri t'hav'a fari arristari cu lu culu di fora!

Lu Signuri t'hav'a fari arristari senza un lazzu!

Lu Signuri t'hav'a fari chiànciri làgrimi di sangu!

Lu Signuri t'hav'a fari jittari làgrimi di sangu!

Lu Signuri t'hav'a fari muriri pòviru e pizzenti!

Lu Signuri t'hav'a fari santari la lingua!

Lu Signuri t'hav'a fari scattari!

Lu Signuri t'hav'a fari siccari la lingua!

Lu Signuri ti nn'hav'a mannari guai e malatii, ca 'un ha' a aviri unni mìntili!

Lu Signuri t'hav'a mannari purritànii di capu d'annu!

Lu Signuri t'hav'a 'ncarcari la manu!

Lu Signuri t'hav'a sdirrupari!

Lu Signuri ti l'hav'a fari chiànciri!

Lu Signuri ti l'hav'a fari pruvari!

Lu Signuri ti l'hav'a fari vìdiri 'n-capu li to' figli!

Lu Signuri ti l'hav'a rènniri!

Lu Signuri ti nn'hav'a mannari guai e malatii, ca 'un ha' a aviri cuomu arrunchialli!

Lu Signuri 'un ci hav'a livari la manu di 'n-cuoddru!

Mala morti, Signuri!

Mala scadenza!

Malanni ca ti pòzzanu viniri, jiri e viniri!

Malatia longa e morti a la 'mpruvvisa!

Malatia longa e morti mai!

Mallitta ju ca t'annacavu!

Mallitta la naca ca t'annacà!

Mallitta tò ma' ca ti misi a lu munnu!

Mallittu cu ti trà li piedi!

Mallittu lu latti ca ti detti!

Mallittu lu momentu ca nascisti!

Mangiatu di li cani!

Morti ca 'un vegna e guai cu la carriola!

Morti ca 'un vegna e guai cu la pala!

Motu ca ti veni!

Nora, nuriddra, sòggera t'ha' a fari, li guai c'ha' fattu a mìa a tìa ti l'hann'a fari!

Priegu a Diu ca t’accurza li jorna!

Quannu chiangìvatu t’avìa a scattari lu viddricu!

S’avìanu a rùmpiri li chiova di la naca! 

Santa Luciuzza t'hav'a fari annurbari di tutti du' l'uocchi!

Santa Luciuzza t'hav'a privari di la vista di l'uocchi!

Si c'è, ssu Diu 'un t'hav'a fari vìdiri lusciu pi tutti li setti generazioni!

Socchi ha' lu Signuri 'un ti l'hav'a fari gòdiri!

Socchi ti mangi 'un t'hav'a fari ùttili!

Sper'a Diu ca a liettu un ci ha' a muriri!

Sper'a Diu ca ha' a arristari jittatu intra un funnu di liettu!

Ssi vuccuna ca mi sta' dannu lu Signuri ti l'hav'a fari sguttari!

Ssu Cristu 'nchiuvatu ci hav'a pinsari!

Ssu Signuri 'un si l'hav'a scurdari, a li muorti-muorti unn'è!

T’hav’a siccari lu sangu di lu cori!

T'avìa a fari vilenu lu latti ca ti detti!

T'aviss'a ammuddrari la vucca!

T'aviss'a arrivari 'na mala nova!

T'aviss'a arrivari 'na petra di l'àriu quannu menu ti l'aspietti!

T'aviss'a càdiri la lingua quannu parli!

T'aviss'a fari vilenu!

T'aviss'a nèsciri lu sensu!

T'aviss'a scattari lu cori!

T'aviss'a scattari lu sangu di lu cori!

T'aviss'a viniri lu castigu di Diu!

T'aviss'a viniri lu morbu!

T'aviss'a viniri 'na botta di motu!

T'aviss'a viniri 'na botta di sali!

T'aviss'a viniri 'na botta di sangu!

T'aviss'a viniri 'na botta di vilenu!

T'aviss'a viniri 'na cancarena ni la lingua!

T'aviss'a viniri 'na frevi maligna!

T'aviss'a viniri 'na morti subitània!

T'aviss'a viniri 'na pipita masculina!

T'aviss'a viniri 'na pipita ni la lingua!

T'aviss'a viniri un càncaru masculinu!

T'aviss'a viniri un cuorpu di sali!

T'aviss'a viniri un cuorpu di sangu!

T'aviss'a viniri un duluri di panza ni li jinocchia!

T'aviss'a viniri un motu!

T'avìssir'a ammuddrari li gammi e li vrazza!

T'avissir'a càdiri li dienti!

T'avìssir'a carricari li diàvuli!

T'avìssir'a livari di 'n-miezzu lestu ch'è lestu!

T'avìssir'a mangiari li ciàuli!

T'avìssir'a mangiari li viermi!

T'avìssir'a pigliari a scanciu!

T'avìssir'a sparari a lu largu, quant'accussì nuddru ti pò dari aiutu!

T'avìssir'a sparari!

T'avìssir'a truvari muortu intra un lavinaru!

T'avìssit'a arriddùciri cu li pezzi 'n-culu!

T'avìssit'a scippari l'ova di l'uocchi!

T'avìssit'a stuccari la nuci di lu cuoddru!

T'avìssit'a stuccari li gammi!

T'avìssit'a stuccari lu cuoddru!

T'avìssit'a truvari tra càncari e mali dulura!

Testa, tistuni e diàvulu ca ti porta!

T'hav'a fari vilenu chiddru ca ti mangi!

T'hav'a finiri cuomu lu cani di Don Cecè!

T'hav'a finiri cuomu lu cani di lu Baruni!

T'hav'a nèsciri lu sensu cuomu la Parrineddra!

Ti nn'avìssir'a viniri guai quantu li capiddri c'ha' 'n-testa!

Ti nn'avìssit'a jiri a lu 'mpiernu cu tutti li scarpi!

Ti pòzzanu mangiari li cani e a banna d'acqua, quantu l'armaluzzi màncianu e vìvinu!

Ti pòzzanu mangiari li cani e a banna d'acqua, quantu l'armaluzzi 'un s'affucanu!

Ti vegna lu malannu e la mala nova!

'Un t'hav'a lùciri!

Uocchi ch'aviti fattu chiàngiri, chiangiti! 'Un è meraviglia siddru lagrimati!

 

Da: http://www.canicatti-centrodoc.it/