Carnevale è una delle feste più attese dell’anno; piace tantissimo ai giovani ma anche a quelli che hanno già sulle spalle tante primavere. E’ festa di trasgressione per eccellenza e le sue origini si perdono nella notte dei tempi; in Sicilia è soprattutto festa gastronomica oltre che di scherzi e balli. Eccovi quindi alcune antiche filastrocche che accompagnavano queste giornate.

Veni Carnalivari

stufatu s’avi a fari

sasizza e maccarruna,

cannati e buttighiuna;

e si nun cc’è dinari

li stissi mogghi

si vannu a ‘mpignari.


Stasira un vi scurdati di ririri e manciari

picchi a menzannotti finiu carnalivari;

trippiati e un vi firmati puru si un putiti,

ca dumani e la Quaresima e ppò vi nni pintiti.


Fimmini curriti ca è carnalivari,

lu nannu cu la nanna su pronti p’abballari;

cc’è lu tistamentu ci su li carruzzati

e cu è ca avi sordi inchissi li pignati.


E’ carnalivari susiti a matinu

pigghia lu ciascu

e v’accatta lu vinu


Beddu cannolu di carnalivari megghiu muccuni o munnu nun cc’è,

su biniritti li spisi dinari ogni cannolu è scettrru di rre.

Vannu li fimmini a disirtari si a lu disiu iddu nun ccè;

cu nun ni mancia si issi ammazzari a cu nun ci piaci curnutu è!

————————————-

Nando Cimino

Articoli correlati