Sei su Telegram? Ti piacciono le nostre notizie? Segui il canale di SiciliaFan! Iscriviti, cliccando qui!
UNISCITI

Continua il viaggio alla scoperta delle fiabe siciliane. Stavolta è il turno di Bianca Cipudda, una storia raccontata, come sempre, da Giuseppe Pitrè, in un testo del 1870.

La storia di Bianca Cipudda

‘Na vota cc’era un patri. Stu patri avia un figghiu e lu vulía beni quantu l’occhi soi; era riccu e avia tanti e tanti fèuda. Vinni ca Diu lu vosi, e lu mischinu cadíu malatu ‘nfirmu. Essennu ‘n trattu, si chiamau a sò figghiu, chi si chiamava Giuseppi, e cci dissi: — «Figghiu mio, io moru; tuttu chiddu chi haju è tuo, ma sai chi ti lassu pi rigordu? guàrdati di la Bianca Cipudda.»

Stu picciottu avia amici, e facia cu iddi quarchi caminata. Un jornu caminannu vidi vèniri un sceccu càrricu di cipuddi bianchi; comu lu vitti nn’appi tantu tirruri ca lassa ‘n tridici a tutti l’amici, e santi pedi ajutatimi! L’amici arristaru alluccutizzi di sta cosa, e nun sapianu chi fari, nè chi diri.

‘N’àutra vota successi lu stissu cu àutri amici, e iddi nun si sapianu dari paci mancu di sta cosa. Dunca lu jeru a truvari, e cci spijaru chi vinìanu a diri sti parti, e si cci mustraru allagnati. Iddu cci rispusi: — «Scusati, amici: vui aviti raggiuni; ma mè patri mi lassau dittu prima di mòriri, di guardarimi di la Bianca Cipudda; e di ddu jornu io vôtu strata vidennu cipuddi bianchi».

L’amici mìsiru a spisciunàrisi di ridiiri sintennu chistu, e lu pigghiaru pi ‘gnuranti. — «Sta Bianca Cipudda, cci dissiru, nun è la cipudda di jardinu, ma è ‘na signura ca quannu si cci manna pi matrimoniu, cci dici: «Sì, trasiti, jucamu: si vu’ vinciti, siti mè maritu, ma si pirditi, vi nni putiti jiri.» Ci hannu jutu tanti granni e tutti hannu persu, e idda è addivintata accussì ricca, ca li dinari ‘un havi cchiù unni mittilli».

Stu discursu fu ‘na santa cosa. Ddu poviru picciottu ‘un fici àutru chi pinsari a sta Bianca Cipudda, e si misi ‘n testa di jilla a truvari. Si parti e la va a trova. Si cci apprisenta: — «Signura, io v’haju circatu tantu; io pi l’amuri vostru nun dormu, cà staju niscennu foddi.» Idda ginirusa cci dici: — «Sì, cavaleri, trasiti, manciati: si vui mi vinciti a lu jocu, io sugnu la vostra spusa; si no, poi si nni parra.»

Manciaru, vippiru, e po’ si misiru a tavulinu a jucari; e cu’ pirdia? stu calavrisottu; e cu’ pirdia? stu calavrisottu, ‘nsina chi persi una di tuttu.

Quannu li picciuli fineru: — «Amicu, vi nni putiti jiri.» Cunsiddirati a chistu, chi a lu sulu vidilla cu ddi bedd’occhi, cu ddi beddi maneri, stava murennu… Si nni iju, turnò a la casa, pigghiò lu restu di li picciuli e cci iju arreri, pirchì s’avia misu ‘n testa ca si l’avia a pigghiari pi mugghieri. Idda l’accittau cu modi aggraziati; e si misiru a jucari. Iddu a nèsciri picciuli, e idda a vinciri, ‘nsina chi lu lassau arreri senza un pezzu di tirdinari.

A la finuta: — «Amicu, nun faciti pi mia, pirchì aviti persu.» Iddu scinni, e sferra pi la campagna aperta, dispiratu e addannatu ca si dava l’arma a capputteddu. — «Tuttu l’essiri miu l’havi idda; ed io mancu l’appi ad aviri! Ah sorti mia! e com’haju a fari? Armuzza di mè matri vu’ siti chidda chi m’aviti a’jutari! Ora nun mi resta àutru chi vìnniri st’urtimu feu chi m’avanza, e si cu chistu nun la vinciu, mi levu di ‘mmenzu.

Mentri era ‘nta st’angustii, quantu senti ‘na vuci chi lu chiama di nnomu: — Giuseppi! Giuseppi! chi hai? Nun chianciri… Va pi vutàrisi, e vidi a un omu. Cci dici: — «Chi vuliti? e lassatimi stari ‘nta li me’ guai.» — «No, nun ti dispirari, io ti pozzu dari ajutu.»

Quannu chiddu cci cuntò lu fattu, st’omu cci rispusi: — «Sì, vinnitillu lu feu, e tòrnacci arreri nni ssa fimmina, cà vinci.» — «Ma com’è pussibili mai, si sta fimmina havi a vinciri sempri?» — «Senti ch’hai a fari: sta fimmina havi n’aneddu, ca quannu idda joca si lu leva, e lu metti sutta lu tavulinu. St’aneddu havi la fataciumi, e tu ‘un hai a fari àutru chi finciri d’aviri un duluri all’osso pizziddu; — Ahi! — dici tu; ti cali, e ti lu pigghi ammucciuni, e sècuti a jucari. Appena st’aneddu è ‘nta li to’ manu, la sorti è cu tia; tu accumenzi a vinciri ‘nsina chi a Bianca Cipudda la pôi lassari all’ossu veru.»

Accussì fici; vinniu lu feu; iju nni la signura, e idda cu li so’ soliti macchiavèllii, facènnucci trattamenti e cirimonii ch’era un piaciri a vidilla. Ddoppu chi manciaru: A lu jocu! dici Bianca Cipudda. Iddu cull’occhi comu un lucirtuni supra d’idda. ‘Ntra un vìdiri e svìdiri, l’aneddu fu livatu e jittatu sutta lu tavulinu. Accumenza lu jocu: e Giuseppi accumenza a perdiri, pirchì la vulia fari supra lu naturali. Quannu cci parsi ad iddu: — Ahi! chi duluri! Si cala, acchiappa l’aneddu, e si lu ‘nfila ‘ntra lu jìditu. Allura chi vulìstivu vidiri! tanti partiti, tanti vinciuti, ‘nsina chi la sballau d’un tuttu. Quannu idda si vitti persa, cci dissi: — «Don Giuseppi, vui siti mè maritu; nuddu cci ha pututu cu mia, ma vui cci putistivu.»

Iddu allura cci dissi: — «Sti picciuli su’ vostri, ma prima avemu a jiri a la Chiesa, e quannu nni maritamu vi li dugnu.»

Iddi ristaru filici e cuntenti
Nui semu ccà, e nni stricamu li denti.

Articoli correlati